Poskytuje souhrnné i detailní manažerské sestavy
potřebné pro řízení a kontrolování jednotlivých
úseků zdravotnického zařízení.

FONS Reports

FONS Reports poskytuje souhrnné i detailní manažerské sestavy potřebné pro řízení a kontrolování jednotlivých úseků zdravotnického zařízení. Součástí produktu je dedikované rozhraní pro management určené pro sledování klíčových kontrolních ukazatelů. Druhé komplexní uživatelské rozhraní je vynikající pro hledání příčin a souvislostí hlavně díky tomu, že umožňuje rozpad až na primární data a umožňuje nastavit vlastní filtry a dimenze.

FONS Reports Produktový list – FONS Reports

+15 %

zvýšení plateb od zdravotních pojišťoven

-75 %

snížení regulačních srážek

+10 %

zvýšená efektivita poskytování péče

Úhradová vyhláška

Je zaměřena na hlídání limitů úhrad, a to vždy vztažených ke konkrétní smlouvě poskytovatele s konkrétním plátcem. Kromě limitů je vítaným benefitem modelace úhrad podle aktuálních trendů poskytnuté péče a sledování plnění omezujících limitů z globálního pohledu. Tím dává možnost včasné reakce, respektive korekce poskytnuté péče a jejího vykázaného objemu. FONS Reports Produktový list - FONS Reports Úhradová vyhláška

ISUi

Doplňuje modul Úhradové vyhlášky, který umožňuje sledování a modelaci úhrad nad rámec úhradové vyhlášky. Modul je určen pro variantní řešení různých mechanismů úhrad pro vybrané DRG báze (popř. DRG báze s vazbou na výkon) – např. výkonová úhrada, úhrada formou balíčkových cen, úhrada pomocí DRG se sjednanou základní sazbou (vždy ve variantě s omezením či bez omezení). FONS Reports Produktový list - FONS Reports ISUi

Produkce

Je základním pohledem, který kromě přehledného zobrazení všech podstatných ukazatelů (jak bodových, tak produkce z DRG systému) umožňuje i srovnání s plánem produkce. Díky tomu je jednoduché sledovat například mimořádně nákladnou péči, agregované výkony či péči vyžádanou. FONS Reports Produktový list - FONS Reports Produkce

Personalistika

Řeší denní reporting vybraných personálních ukazatelů jako například čerpání dovolených, přesčasy, náklady na vzdělání a podobně. Tyto údaje zpřístupňuje celé vrstvě top managementu a střednímu managementu.

Ekonomika

Realizuje denní reporting vybraných ekonomických ukazatelů a zpřístupňuje je obvykle celé vrstvě top managementu a střednímu managementu. Součástí systému je tvorba hodnotících listů (ekonomické a produkční parametry v jednom reportu). Sekundárně šetří investice do licencí ekonomického softwaru.

Controlling DRG

Prezentuje jinak obtížně získatelné podklady pro strategické rozhodování o struktuře a spektru poskytnuté péče. Je možné analyzovat ziskovost a ztrátovost jednotlivých DRG bází nejen standardním porovnáváním vlastních DRG bází, ale i unikátním přepočtem přes zdravotní výkony.

Expertní konzultační služby

Jsou velmi ceněné služby expertů na způsob a metodiku vykazování poskytnuté péče a smluvní vztahy s plátci, které přináší podrobné propočty předpokládaných úhrad zohledňující veškerou vykázanou péči, úhradové dodatky a přílohy smluv s plátci. Z pohledu samotného vykazování přináší podrobný rozbor vykázaných a vyúčtovaných dat pojišťovnám – často odhaluje řadu nedostatků v dodržování metodiky vykazování a metodiky DRG. Výstupem opatření reagujícím na závěry, analýzy a nálezy může být navýšení uznané péče plátcem až v řádech miliónů Kč. FONS Reports Produktový list - FONS Reports Expertní konzultační služby

Léčebná péče

Sleduje parametry efektivity poskytované péče. Poskytuje managementu aktuální a validní podklady pro strategické rozhodování jako například využití lůžkového fondu nebo efektivitu ambulantní péče. FONS Reports Produktový list - FONS Reports Léčebná péče

Preskripce

Důsledně sleduje preskripci, poskytuje kontrolu nad dodržování pozitivních listů a pomáhá vyhodnocovat preskripci léčiv na receptech a poukazech v rozpadu až na lékaře nebo pacienta. FONS Reports Produktový list - FONS Reports Preskripce

Kvalita

Umožňuje managementu sledovat základní ukazatele kvality, jako jsou údaje o pooperačních komplikacích, nozokomiální nákazy nebo mimořádné události a tyto údaje umožňuje analyzovat až na úroveň nejmenšího detailu.

Operační controlling

Podává managementu komplexní pohled na operační sály, jejich využití i plánování a na zevrubné statistiky operací sledovaných podle operačního výkonu, operatéra nebo jejich času při operaci. Analyzuje prostoje na operačních sálech, včetně začátků operací.

Lékárna

Umožňuje sledování záchytu receptů, objemu nákupů podle dodavatelů, objemu prodeje ve veřejné lékárně a podobně. Opatření plynoucí z vyhodnocování záchytu receptů mohou například tento záchyt zvýšit. FONS Reports Produktový list - FONS Reports Lékárna

Logistika

Poskytuje přehled o skladovém hospodářství, dodavatelích a spotřebách (SZM, MTZ) – jedná se o reporting pohybů na skladech včetně konsignačních skladů a skladech na odděleních, který může v konečném důsledku přinést úspory až v řádech miliónů korun.

KAM DÁL?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO