Klinický informační systém nové generace v sobě
kloubí jednoduchost, bezpečnost, flexibilitu a vývojový
potenciál do budoucnosti.

FONS Enterprise

FONS Enterprise je nejkomplexnější systém na trhu s plnou podporou procesů, s vysokou dostupností a výtěžností všech evidovaných informací a zahrnující podporu řízení kvality léčby. Nadčasová koncepce uživatelského rozhraní, nejnovější dostupné technologie a originální vnitřní architektura jádra systému v sobě kloubí jednoduchost, bezpečnost, flexibilitu a vývojový potenciál do budoucnosti. Plně podporuje bezpapírový provoz a maximální sdílení informací ve zdravotnictví.

Referenční video – FONS Enterprise

20 %

úspora času lékařů při použití mobilní vizity

15 %

snížení nákladů na léky a SZM online evidencí

20 %

úspora provozních nákladů na operačních sálech

Legislativa MDR

V KIS FONS Enterprise jsme realizovali funkcionality, které zabezpečí naplnění legislativních povinností evidence použití zdravotnických prostředků (přístroje a materiál) na pacienta podle ZoZP §39/3 z. 375 2022 Sb. Pro uživatele nemusí být nová evidence velkou přítěží, jelikož hlavním pomocníkem budou kódy jednoznačné identifikace. Uživatel může komfortně k záznamu o použití zdravotnického prostředku na pacientovi použít čtečku nebo v krajních případech povinné údaje zapsat do formuláře ručně. V logistických modulech FONS Enterprise jsou pak funkcionality opřené o legislativu ZoZP §39/4 z. 375 2022 Sb. Rozšíření funkcionalit pro Centrální sklady (a číselník zboží) pak například umožňuje uživateli komfortní a rychlý příjem zboží se záznamem UDI kódů z nejvyššího možného balení.

Lůžková dokumentace

Zajišťuje vedení dokumentace pacienta při hospitalizaci a zároveň veškerou administrativu spojenou s průchodem pacienta nemocnicí včetně evidence a vykazování údajů pro plátce péče a ÚZIS. Díky procesní orientaci lze systém nastavit tak, aby kopíroval reálnou práci s pacientem. Strukturu jednotlivých dokumentů je možné variabilně nastavit pomocí klinických událostí tak, aby byla v souladu s potřebami a procesy pracoviště.

Mobilní vizita

Díky mobilní vizitě má lékař k dispozici potřebné údaje zobrazeny přímo na tabletu u lůžka pacienta, a to včetně možnosti zápisu do dekurzu a medikací. Práce lékařů si velmi vážíme, proto jim poskytujeme nástroj šetřící jejich čas tím, že není již třeba dvojích zápisů do dokumentace. Referenční video – Mobilní vizita

Lékové interakce

Jedná se o důležitý nástroj pro kontrolu a odhad rizik farmakoterapie pacientů. Databáze lékových interakcí je zpracovaná a dodávaná společností DrugAgency a integrovaná do klinického informačního systému. Slouží k okamžitému informování zdravotnických pracovníků při předepisování léčiv jak na recept, tak při ordinaci léčiv při hospitalizaci pacienta. Systém online upozorňuje na lékové interakce (vč. možnosti zobrazení celého textu interakce a opatření) a tím přispívá ke zvýšení bezpečí pacientů.

Ošetřovatelská dokumentace

Pokrývá funkce ošetřovatelské anamnézy, ošetřovatelský plán s hodnocením, překladové zprávy, screeningové vyšetření sestrou – rizika pádu, rizika dekubitů, test soběstačnosti, nutriční screening a další. Všechny dokumenty jsou vedeny strukturovaně a zaručují úplnost dokumentace, vyloučení duplicitních údajů a snížení pracnosti.

Rehabilitace

Radiologie

Přináší ucelené řešení procesů probíhajících na pracovištích zobrazovacích metod od příjmu pacienta až po popis proběhlého vyšetření a jeho elektronický přenos žádajícímu pracovišti. Systém umožňuje komunikovat s běžně nabízenými PACS systémy pomocí komunikačních konektorů, které odesílají požadavky na worklist server a umožňují přistupovat k obrazové dokumentaci přímo ze žádanky, respektive z dokumentace pacienta.

Výkaznictví

Je efektivním nástrojem pro pořizování výkonů, ZUMů a ZULpů a kontrolu správnosti vykázání proplacení zdravotními pojišťovnami díky paralelnímu pořizování při záznamu zdravotnické dokumentace. Obsahuje uživatelsky definovatelné kontroly přímo na vstupu dat i při hromadném zpracování pomocí komplexní matice kontrol a provedení uzávěrky v jednom kroku jako konfigurovatelný proces.

Elektronická evidence podávání léčiv

Práce s léky, ordinace a jejich následné podání pacientovi, je jedním z organizačně nejsložitějších procesů, které probíhají na lůžkových stanicích. Organizační složitost spočívá v tom, že podání probíhá kontinuálně každý den, týká se převážné většiny ležících pacientů a podílejí se na něm lékaři i sestry. Díky systému elektronické evidence podání léčiv je vždy jasné, kdo léky předepsal a kdo je komu vydal. Možnost omylu v tomto procesu je téměř nulová.

Webžádanky & schvalování

Jsou základním modulem pro zavedení logistiky, výrazným způsobem zvyšují procento řízených nákladů. Zajišťují tvorbu a vícestupňové / vícekriteriální schvalování elektronických žádanek k nákupu komodit (léčiva, zdravotnické prostředky, antibiotika, MTZ a další) pro potřeby oddělení v rámci zdravotnického zařízení včetně hlídání limitů. Katalog je jednotný pro celé zdravotnické zařízení s využitím pozitivního listu.

Evidence onkologických onemocnění

Umožňuje strukturovaně zaznamenávat klinické údaje související s onkologickým onemocněním a léčbou a dále tyto údaje vyhodnocovat. Zároveň zajišťuje automatizovaný sběr údajů pro Národní onkologický registr. Do strukturovaných formulářů lze zadávat údaje o jednotlivých fázích léčebné péče (radioterapii, operaci, chemoterapii atd.), definovat jejich vstupní a výstupní charakteristiky, rámcový plán léčby a umožňuje popisovat fáze onemocnění (primární diagnostiku, primární léčbu, relaps, progresi onemocnění, fázi dispenzarizace, úmrtí pacienta).

Nepacientské nežádoucí události

Umožňuje strukturovaně evidovat nežádoucí události bez vazby na pacienta s následnou možností jejich vyhodnocování. Pro management oddělení jsou k dispozici přehledy, které se týkají daného oddělení. Manažer kvality s dalšími pověřenými pracovníky mohou využívat přehled nad evidovanými nežádoucími událostmi za celé zdravotnické zařízení za zvolené období.

Procesy, úkoly, klinické doporučené postupy

Ambulantní dokumentace

V rámci ambulantní dokumentace je zabezpečen proces příchodu pacienta na ambulanci, jeho registrace, vytvoření ambulantní karty a zařazení do čekárny. Textový zápis vyšetření může být doplněn fotodokumentací a předdefinovanými výkony, čímž je zajištěna maximalizace vykazování s minimem práce lékaře. Na pozadí se zaznamenává časový průchod pacienta ambulancí, je možné sledovat řadu ukazatelů, jako např. časy čekání, délky vyšetření, údaje pro vyhodnocování indikátorů kvality poskytované péče a další. V ambulancích urgentního typu lze využít třídění a prioritizaci pacientů – triáž.

Intenzivní péče

FONS Enterprise je plnohodnotným klinickým systémem pro pracoviště intenzivní péče a ARO. Poskytuje všechny potřebné funkce pro intenzivní péči včetně zobrazení dat z přístrojů připojených k ležícím pacientům a použitých v průběhu operace. Elektronická teplotka umožňuje přehledný pohled na data z přístrojů, další měřené hodnoty, medikaci, laboratorní výsledky, bilanci tekutin v kontinuálním zobrazení na časové ose. Součástí řešení je vedení anesteziologického záznamu včetně monitoringu v průběhu operace.

Operace

Kontroluje kompletní workflow od objednání na operaci, až po zápis operačního protokolu a jeho vykázání. Objednávkový diář poskytuje informace o obsazenosti operačních sálů. Obsahuje potřebné kontroly, které zajistí naplánování operace v souladu s kapacitními možnostmi. Z objednaných operací lze vytvářet operační program. Údaje zadávané při objednání se následně přenášejí do operačního protokolu, který uceleně popisuje operaci. Pro část modulu – objednávání pacientů k operaci – lze využít webového klienta (i pro extramurální přístup) bez nutnosti jakékoliv instalace.

Gynekologie a porodnice

Kardiologie

Umožňuje zdravotnickému zařízení vkládat do klinického systému údaje sbírané kardiologickými registry a následně tyto údaje do registrů elektronicky vykazovat. Jedná se hlavně o Národní registr kardiovaskulárních intervencí a o Národní kardiochirurgický registr. Sběr dat se provádí do strukturovaných formulářů zobrazených přímo z klinického informačního systému z dokumentace pacienta.

Nežádoucí události

Nežádoucí událost se eviduje do elektronických formulářů, které jsou vytvořeny dle metodiky UZIS, ale mohou být vhodně upraveny dle individuálních požadavků zdravotnického zařízení. Modul poskytuje podklady pro vykazování do Národního systému hlášení nežádoucích událostí. Součástí produktu je možnost kontinuálního vedení údajů o dekubitech, zaznamenávání údajů o pádu pacienta včetně popisu stavu pacienta před a po pádu, evidence nemocničních infekcí s možností automatického zasílání e-mailu odpovědným osobám při zaevidování kritické události.

Elektronická zdravotní dokumentace

Je soubor technologických a aplikačních prostředků a procesních postupů umožňující vézt zdravotnickou dokumentaci pacientů v čistě elektronické podobě dle platné legislativy a umožňuje tak omezit duplicitní vytváření a uchovávání zdravotní dokumentace v listinné formě, která vzniká jen za účelem právního doložení poskytnuté péče formou tištěného výstupu elektronicky vedených záznamů v KIS.

Nemocniční infekce

Umožňuje do elektronických strukturovaných formulářů evidovat nemocniční infekci. Na vznik nové události jsou formou emailů okamžitě upozorněni zodpovědní pracovníci, kteří mají možnost rychle reagovat na nový případ. Pořízená data jsou statisticky vyhodnocována.

Centrální sterilizace

Modul centrální sterilizace původně vyvinut firmou COMS je nyní plně integrován do produktů řady FONS. Workflow od objednání sterilizace materiálu a nástrojů pro operace, přes všechny kroky na centrální sterilizaci, až po zpětný výdej již sterilních setů na operační sál či oddělení zajišťuje propracovaná aplikace plně respektující legislativní požadavky. Díky ní lze v konečném důsledku i forenzně dohledat koloběh té či oné položky a způsob její sterilizace.

KAM DÁL?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO