Naše řešení napomáhají zdravotnickým zařízením zefektivnit
- administrativní a organizační procesy, zvyšují produktivitu práce, 
- kvalitu péče a podporují řízení na všech jeho úrovních.
EFEKTIVNĚJŠÍ
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Klinické systémy

Naše systémy pokrývají provoz klinických i odborných pracovišť řadou navzájem propojených modulů, umožňujících vedení zdravotní dokumentace a celé řady provozních činností. Produkty zajišťují zadání potřebných administrativních údajů, pořizování výkaznických a statistických dat, podporují činnost lékařů a personálu při dokumentaci zdravotního stavu pacienta.

Klíčová změna v pojetí informačního systému je přechod od evidenčního k procesnímu systému. Na rozdíl od evidenčních systémů, kde je výtěžnost dat daná dopředu v závislosti na pevné definici datové struktury, můžeme rozsah evidovaných dat konfigurovat podle potřeb vedení nemocnice tak, aby byly k dispozici všechny potřebné charakteristiky a ukazatele. Pro maximální otevřenost směrem k jiným systémům a integraci v rámci většího informačního celku poskytuje obecné služby, které zajistí za použití mezinárodních (např. HL7) i lokálních (DS4) standardů výměny dat integraci do většího celku (řetězcová a regionální řešení). Pro uživatele se jednoduchost projeví v zachování všech důležitých funkcí současných systémů s tím, že práce uživatelů bude nad stejnou množinou funkcí a dat výrazně jednodušší. Systém obsahuje funkcionality, které umožňují vedení zdravotní dokumentace v bezpapírové podobě dle platné legislativy.

20 %

provozních nákladů na operačních sálech

- 15

navýšení vykazování výkonů

15 %

nákladů na léky a SZM online evidencí

Manažerské systémy

Manažerský systém je nadstavbou klinických, ekonomických, personálních a jiných informačních systémů provozovaných v rámci zdravotnických zařízení. Umožňuje konsolidaci dat pro provádění analýz poskytujících globální pohled na výkonnost a efektivitu zdravotnického zařízení.

Řízení zdravotnického zařízení nebo jejich sítě si nelze představit bez komplexní sady manažerských nástrojů pro monitoring klíčových výkonových parametrů organizace. Pokrýváme nejen ukazatele ekonomicko-provozního charakteru, ale také celou škálu ukazatelů klinických pro kontrolu a srovnávání kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče. Poskytujeme různá uživatelská rozhraní pro interpretaci dat z datového skladu od souhrnných informací z vybraných reportů pro top management a vedoucí klinické pracovníky po analytická rozhraní pro detailní rozbor příčin změn klíčových monitorovaných parametrů. Pro každou řešenou oblast jsou ve FONS Reports připravené sady standardních dotazů, které vycházejí ze zkušeností tvůrců a konzultantů produktu a také z nejlepší praxe využívané v partnerských nemocnicích.

75 %

snížení regulačních srážek

100 %

průběžná kontrola sledovaných ukazatelů

10 %

úspora nákladů na léky

Laboratorní systémy

Laboratorní systém podporuje specifické pracovní procesy v odbornostech: biochemie, hematologie, imunologie, sérologie, parazitologie, mykologie, virologie, cytologie, genetika, cytogenetika, bakteriologie, transfuziologie a nedílnou součástí systému je integrovaný laboratorní sklad pro evidenci chemikálií a spotřebního materiálu.

Systém zvyšuje kvalitu medicínsky důležitých výstupů využitím rozsáhlé podpory lékařské kontroly výsledků a automatickým sledováním jejich vazeb. Naše produkty poskytují podstatné zvýšení efektivity laboratorního komplementu, které je dosaženo podporou spolupráce lokálně oddělených laboratorních provozů s možností vytvářet z nich logicky jednotné celky s jednotnými výstupy, shodnou úrovní interní kontroly (lékařské i chemické). Disponujeme nejrozsáhlejší podporou integrace s laboratorními technologiemi na trhu. Systém disponuje dokonalým sledováním nákladů a plnou automatizací přípravy výstupů o poskytnuté péči pro všechny typy plátců. Podporu akreditace laboratoře nastavením procesů a dokumentačních výstupů přímo v informačním systému. Dostupnost důležitých provozních modulů přes internet klientům laboratoře umožňuje objednávat laboratorní vyšetření a prohlížet výsledky. Systém umožňuje maximální elektronizaci a bezpapírový provoz v souladu s legislativou a výrazně tak snižuje celou řadu ostatních provozních nákladů.

 

70 %

snížení potřebného času pro příjem žádanky

30 %

nákladů na provoz IT technologií v řetězcích laboratoří

10 %

nákladů na laboratorní technologie

Systémy logistiky léků a zdravotnického materiálu

Komplexní řešení podporuje vedení skladových zásob léčiv, zdravotnického a všeobecného materiálu na všech úrovních zdravotnického zařízení a precizní vedení dokumentace o pohybu v rámci celého logistického řetězce dle aktuálně platné legislativy.

Léčiva, prostředky zdravotní techniky a všeobecný materiál evidujeme od vstupu do zdravotnického zařízení – Nemocniční lékárna, Sklady zdravotnického materiálu, Sklad materiálně-technického zásobování (MTZ) a Konsignační sklady. Sledujeme pohyb na kliniky, oddělení, ambulance a aktuálně zobrazujeme skladovou zásobu na definovaných skladech. Propojení s klinickým informačním systémem umožňuje výdeje provázat až do zdravotnické dokumentace pacienta a tím zvyšuje bezpečí pacienta a zabezpečuje nákladovou kontrolu logistického procesu. Řešení poskytuje důležité farmakoekonomické podklady pro ekonomický i analytický software nemocnice.

15 %

nákladů na léky a SZM

100 %

kontrola lékové bezpečnosti pacientů

10 %

snížení skladu léků

Komplexní řízení stravovacího provozu

Systémy, vyvinuté pro nemocniční stravovací provozy, jsou jedinečné tím, že řeší specifickou problematiku nemocničního stravování, která je v mnoha ohledech zcela odlišná od běžného závodního nebo školního stravování.

Musí například provádět několikrát denně automatizovaný sběr hlášení z oddělení, rozdílové propočty surovin v návaznosti na kolísání počtu klientů během dne, podporovat širokou škálu diet, zabezpečujících klientům s nejrůznějšími chorobami přísun stravy, jež podporuje jejich léčbu a respektuje jejich individuální stravovací potřeby a návyky. Dále umožňují pružně reagovat na nabídku trhu v souvislosti se sledováním cenové hladiny dodávaných surovin, což pomáhá zefektivnit hospodaření stravovacích provozů. Předávají podklady pro zúčtování odebrané stravy zaměstnanců do mzdových systémů, exportují výsledky hospodaření do účetních a ekonomických systémů k dalšímu zpracování výsledků v rámci celé nemocnice.

10 %

nákladů na suroviny

15 %

snížení skladu surovin

10 %

času pro sledování a objednávání stravy

Expertní analytické a konzultační služby

Kontroly správného vykazování ve vztahu k plátcům poskytnuté zdravotní péče, analýzy možného ohrožení následnými kontrolami a revizemi ze strany plátců, úplná předvalidační kontrola K-dávek před odesláním plátcům, odstranění potřeby následných oprav K-dávek, kontroly a metodiky úplného vykazování poskytnuté zdravotní péče (využití všech možností vykazování dle platného Seznamu zdravotních výkonů, prevence a dispenzarizace, přičítací kódy, DRG-markery, ZUMy a ZULPy k výkonům, kritické výkony, operační zákroky versus anestezie aj.), podklady pro rozhodování o restrukturalizaci ZZ, o úpravě smluvních vztahů, modelace zvolených způsobů financování, podklady pro odvolání proti výsledkům vyúčtování, při uplatnění regulací, výsledků kontrol a revizí aj. Analýzy preskripce, odhalování možných fraudů aj.

Odborné rozbory předkládaných úhradových dodatků pro jednotlivé roky ze strany plátců, analýzy a modelace finančního dopadu sjednaných úhradových dodatků, průběžnou analýzu rizik pro konečné vyúčtování poskytnuté zdravotní péče jednotlivým plátcům, analýzy a kontroly provedených vyúčtování ze strany plátců, odborné konzultace k řešení specifických problémů (restrukturalizace lůžkového fondu, nové ambulantní kapacity či vliv při jejich odsmlouvání, vliv vnějších změn – např. dopady na objemy poskytované péče vlivem restrukturalizace jiným poskytovatelů, apod.).

 

 

+10 mil. Kč

dodatečných výnosů od zdravotních pojišťoven

100 %

predikce možných srážek ze stran zdravotních pojišťoven

75 %

úspora času na opravách k-dávek

Kybernetická bezpečnost

CERTIFIKOVANÝ PARTNER FIRMY SIRWISA PRO PRODUKT LOGMANAGER

Firma STAPRO je certifikovaným partnerem společnosti SIRWISA pro produkt LOGMANAGER.
LOGMANAGER je český systém pro SEM (Security Event Management). Jedná se o nástroj na podporu rychlého řešení kritických IT událostí a centrální správu strojových dat, bezpečnostních informací a událostí. Umožňuje snadněji splnit požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti, PCI-DSS a GDPR.

  • Jednotné úložiště logů pro celou organizaci nebo datové centrum.
  • Podporu rychlému řešení Kritického IT incidentu.
  • Speciální a optimalizovanou podporu pro sběr logů z Windows prostředí.
  • Security Event Monitoring — sběr logů a analýzu bezpečnostních událostí.
  • Generování výstrah (alerting).
  • Reporting a analýzu událostí/incidentů.
  • Požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a GDPR.

Blíže viz https://www.logmanager.cz/

CERTIFIKOVANÝ PARTNER FIRMY FLOWMON NETWORKS

Firma STAPRO s. r. o. je certifikovaným partnerem firmy Flowmon Networks v oblasti dodávek řešení pro správu a bezpečnost síťové infrastruktury prostřednictvím moderní technologie monitorování a analýzy chování počítačových sítí na bázi datových toků (NetFlow/IPFIX). Díky řešení Flowmon získávají IT správci našich zákazníků kontrolu nad síťovým provozem, zvyšují výkonnost aplikací a chrání své systémy před moderními kybernetickými hrozbami, které obchází tradiční způsoby zabezpečení počítačových sítí a informačních systémů na nich provozovaných.Blíže viz https://www.flowmon.com/cs

Certifikovaný partner firmy Trusted Network Solutions pro produkty KERNUN

  • Firewall KERNUN UTM pro komplexní zabezpečení síťové infrastruktury. Integruje bezpečnostní prvky do jednoho zařízení pro komplexní zabezpečení síťové infrastruktury.
  • Web filtr KERNUN Clear Web pro bezpečný a efektivní přístup na internet. Web filtr pro bezpečný a efektivní přístup na internet. Chrání interní síť, poskytuje detailní reporting, šetří datovou linku a snižuje zneužívání internetu.
  • Kernun Business Intelligence pro analýzu dat a reporting. Nabízí detailní pohled do síťového provozu organizace a poskytuje pokročilé monitorovací nástroje pro analýzu dat a reporting.

KAM DÁL?

Nevyhovuje vám rozdělení podle typu řešení?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu.

NEBO