SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ podle zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů STAPRO s. r. o.

Dodržování platných právních a interních předpisů je pro naši společnost nejvyšší prioritou, proto je
pro nás důležité, abychom se dozvěděli o případném protiprávním jednání ze strany našich
zaměstnanců či obchodních partnerů a zastavili ho.


Za tímto účelem jsme určili Příslušnou osobu, která zajišťuje provozování nezávislého, nestranného a
důvěrného systému pro zpracování podnětů o možném protiprávním jednání.


V souladu se zněním zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů zaručuje náš systém
maximální možnou ochranu oznamovatelů, dotčených osob a zaměstnanců, kteří se podílejí na
vyšetřování nahlášeného nesprávného jednání v souvislosti s jejích výkonem práce nebo jinou
činností spojenou s naší společností.


Pokud máte informace o jednání výše uvedených osob, které naplňuje skutkovou podstatu přestupku,
trestného činu, nebo neplnění zákonných povinností v oblasti zadávání veřejných zakázek, finančních
služeb, produktů a trhů, předcházení praní peněz a financování terorismu, bezpečnosti a souladu
výrobků s předpisy, bezpečnosti dopravy, ochrany životního prostředí, radiační ochrany a jaderné
bezpečnosti, bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, veřejného
zdraví, ochrany spotřebitele, ochrany soukromí a osobních údajů a bezpečnosti sítí a informačních
systémů, informujte Příslušnou osobu, která danou záležitost (oznámení) zpracuje odpovídajícím
způsobem.


Příslušnou osobou je:
Ing. Šárka Vondrová

tel.: +420 604 222 240
e-mail: oo.stapro@gmail.com


Hlášení oznámení pro zpracování lze učinit:

  • prostřednictvím tohoto FORMULÁŘE.
  • telefonicky na čísle +420 604 222 240 v době 8:00-16:00 hod (telefonní hovory nejsou nahrávány)
  • e-mailem na adrese: oo.stapro@gmail.com
  • osobně v předem dohodnutém termínu na adrese: Pernštýnské nám. 51, Pardubice, 530 02
  • zasláním dopisu do vlastních rukou na adresu:
    Ing. Šárka Vondrová, Pernštýnské náměstí 51, Pardubice, 530 02
  • prostřednictvím stránek Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese:
    https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Systém pro zpracování oznámení nabízí různé kanály pro nahlášení případného protiprávního
jednání, které umožňují rychlé přezkoumání a pohotovou reakci ze strany naší společnosti, kdykoli je
to potřeba.
Odkaz na úplné znění Zákona o ochraně oznamovatelů: zde