Moderní klinický informační systém pokrývající provoz
klinických pracovišť. Vyznačuje se nadstandardně  
vysokou mírou přizpůsobitelnosti.

FONS Akord

FONS Akord je moderní klinický informační systém, který pokrývá provoz klinických pracovišť řadou navzájem propojených produktů umožňujících vedení zdravotní dokumentace a podporujících provozní činnosti na jednotlivých klinických pracovištích. Důležitou vlastností je jeho flexibilita v nastavení, které lze přizpůsobit potřebám daného pracoviště. Tato vlastnost zároveň zajišťuje rychlou reakci na požadavky bez nutností programování pouhým přestavením parametrů a poskytuje velké možnosti pro správce KIS ve zdravotnickém zařízení.

Referenční video – Klinika Dr. Pírka, Elektronické podávání léčiv

 

+10 %

navýšení vykazování výkonů v sociální sféře

-15 %

snížení nákladů na léky a SZM online evidencí

+25 %

zefektivnění využití operačních sálů

Elektronická evidence podávání léčiv

Práce s léky, ordinace a jejich následné podání pacientovi, je jedním z organizačně nejsložitějších procesů, které probíhají na lůžkových stanicích. Organizační složitost spočívá v tom, že podání probíhá kontinuálně každý den, týká se převážné většiny ležících pacientů a podílejí se na něm lékaři i sestry. Díky systému elektronické evidence podání léčiv je vždy jasné, kdo léky předepsal a kdo je komu vydal. Možnost omylu v tomto procesu je téměř nulová.

EZD

EZD tvoří technologické, aplikačního a procesního prostředí, které umožňuje vézt zdravotnickou dokumentaci pacientů v klinickém informačním systému v čistě elektronické podobě, dle platné legislativy, a umožňuje tak v maximální míře omezit duplicitní vytváření a uchovávání zdravotnické dokumentace v listinné formě, která vzniká jen za účelem právního doložení poskytnuté péče pacientům ve formě tištěného výstup elektronicky vedených záznamů v klinickém systému.

Výkaznictví

Je efektivním nástrojem pro pořizování výkonů, ZUMů a ZULpů a kontrolu správnosti vykázání proplacení zdravotními pojišťovnami díky paralelnímu pořizování při záznamu zdravotnické dokumentace. Obsahuje uživatelsky definovatelné kontroly přímo na vstupu dat i při hromadném zpracování pomocí komplexní matice kontrol a provedení uzávěrky v jednom kroku jako konfigurovatelný proces.

Ambulantní dokumentace

Zabezpečuje proces příchodu pacienta na ambulanci s definicí workflow odpovídající reálným činnostem probíhajícím na daném pracovišti - příchod do čekárny, zadání údajů sestrou, vyšetření pacienta lékařem, objednání pacienta k další návštěvě, tisk potřebné dokumentace, vykázání výkonů plátci péče.Na pozadí se zaznamenává časový průchod pacienta ambulancí, takže je možné sledovat časy čekání, délky vyšetření a vyhodnocovat indikátory kvality.

Lékové interakce

Jedná se o důležitý nástroj pro kontrolu a odhad rizik farmakoterapie pacientů. Databáze lékových interakcí je zpracovaná a dodávaná společností Infopharm a integrovaná do klinického informačního systému. Slouží k okamžitému informování zdravotnických pracovníků při předepisování léčiv jak na recept, tak při ordinaci léčiv při hospitalizaci pacienta. Systém online upozorňuje na lékové interakce, a tím přispívá ke zvýšení bezpečí pacientů. FONS Akord Produktový list - FONS Akord Lékové interakce

Ošetřovatelská dokumentace

Obsahuje funkce pro elektronické vedení ošetřovatelské dokumentace - ošetřovatelské anamnézy, ošetřovatelský plán s hodnocením, překladové zprávy, screeningové vyšetření sestrou – rizika pádu, rizika dekubitů, test soběstačnosti, nutriční screening a další. Všechny dokumenty se vedou strukturovaně a zaručují úplnost dokumentace, vyloučení duplicitních údajů a snížení pracnosti při dokumentování stavu pacienta.

Rehabilitace

Je určen pro lékaře, pracovníka plánování procedur a fyzioterapeuta. Všechny postupné kroky jsou propojeny - od ordinace procedur lékařem, přes naplánování procedur, záznamy fyzioterapeutů a závěrečné zhodnocení stavu pacienta lékařem, až po ukončení léčby. Součástí je i vykázání provedených výkonů. Při elektronickém plánování procedur je kladen důraz na ergonomii práce koncového uživatele.

Kardiologie

Umožňuje zdravotnickému zařízení vkládat do klinického systému údaje sbírané kardiologickými registry a následně tyto údaje do registrů elektronicky vykazovat. Jedná se hlavně o Národní registr kardiovaskulárních intervencí a o Národní kardiochirurgický registr. Sběr dat se provádí do strukturovaných formulářů zobrazených přímo z klinického informačního systému z dokumentace pacienta.

Patologie

Je určen pro patologické a bioptické laboratoře. Zajišťuje kompletní cyklus zpracování bioptických, cytologických vzorků a nekropsií. Lze jej provozovat jako nedílnou součást KIS FONS Akord. V případě tohoto propojení nabízí využití řady datových toků z klinického systému. Charakteristickými vlastnostmi modulu je intuitivní ovládání, jednoduchý systém vkládání dat, automatizace sledu činností, automatické vytváření podkladů pro pojišťovny a přizpůsobení se potřebám jednotlivých pracovišť. FONS Akord Produktový list - FONS Akord Patologie

Nemocniční infekce

Umožňuje do elektronických strukturovaných formulářů evidovat nemocniční infekci. Na vznik nové události jsou formou emailů okamžitě upozorněni zodpovědní pracovníci, kteří mají možnost rychle reagovat na nový případ. Pořízená data jsou statisticky vyhodnocována.

Informované souhlasy

Nabízí efektivní vedení informovaných souhlasů přímo v klinickém informačním systému. Podstatně zjednodušuje správu souhlasů, sjednocuje jejich formu a zajišťuje, aby generované dokumenty obsahově vyhovovaly všem legislativním požadavkům. Zároveň probíhá přesná evidence všech udělených informovaných souhlasů přímo v databázi nemocničního informačního systému v dokumentaci pacienta včetně informace, kdo a kdy souhlas vytvořil.

Logistika (centrální a příruční sklady)

Podporuje komplexně celý logistický řetězec od vedení příručních skladů, funkčnost žádanek a schvalování, řešení centrálních skladů a vzájemné propojení. Řeší jak oblast léků, tak materiálů. Logistika má vazbu i na klinické procesy - medikace a evidence podávání léčiv. Logistiku lze pro zákazníky FONS Akord implementovat i ve spojení s produktem Webové žádanky a schvalování FONS Enterprise. FONS Akord Produktový list - FONS Akord Logistika

Stravovací systém

Umožňuje evidenci pacientské, zaměstnanecké stravy, správu provozních dat a skladovou evidenci. Zpracování hlášení stravy z oddělení ve dvou variantách - počty diet nebo vazba na konkrétního pacienta. Odeslané požadavky z oddělení jsou sečteny a v podobě sumárního požadavku vstupují do normování. Procesem normování vznikají provozní výstupy, především výdejka potravin. Na základě výdejek je možné sledovat ekonomické a statistické ukazatele. FONS Akord Produktový list - FONS Akord Diet

Lůžková dokumentace

Zajišťuje vedení dokumentace pacienta při hospitalizaci a zároveň veškerou administrativu spojenou s průchodem pacienta nemocnicí včetně evidence a vykazování údajů pro plátce péče a ÚZIS.Pomocí sledů je možné nastavit automatické spouštění funkcí pro typické situace a zjednodušit tak práci koncovému uživateli. Dokumentace může být strukturovaná a optimalizovaná pro potřeby jednotlivých pracovišť.

Operace

Podporuje potřebné funkcionality související s operací pacienta – od objednání na operaci, až po zápis operačního protokolu a jeho vykázání. Objednávkový diář poskytuje informace o obsazenosti operačních sálů. Obsahuje potřebné kontroly, které zajistí naplánování operace v souladu s kapacitními možnostmi. Z objednaných operací lze vytvářet operační program. Údaje zadávané při objednání se následně přenášejí do operačního protokolu, který uceleně popisuje operaci.

Gynekologie a porodnice

Umožňuje vést potřebnou dokumentaci k vyšetření a hospitalizaci těhotné ženy, popisuje předporodní vyšetření, porod, stav novorozence a matky po porodu. Dokumentace matky a novorozence je provázaná a poskytuje uživateli ucelený pohled na případ. Součástí je elektronické vykazování potřebných výkazů pro ÚZIS a matriku.

Nežádoucí události

Nežádoucí událost se eviduje do elektronických formulářů, které jsou vytvořeny dle metodiky UZIS, ale mohou být vhodně upraveny dle individuálních požadavků zdravotnického zařízení. Modul poskytuje podklady pro vykazování do Národního systému hlášení nežádoucích událostí. Součástí produktu je možnost kontinuálního vedení údajů o dekubitech, zaznamenávání údajů o pádu pacienta včetně popisu stavu pacienta před a po pádu, evidence nemocničních infekcí s možností automatického zasílání e-mailu odpovědným osobám při zaevidování kritické události.

Radiologie a PACS

Přináší ucelené řešení procesů probíhajících na pracovištích zobrazovacích metod od příjmu pacienta až po popis proběhlého vyšetření a jeho elektronický přenos žádajícímu pracovišti. Systém umožňuje komunikovat s běžně nabízenými PACS systémy pomocí komunikačních konektorů, které odesílají požadavky na worklist server a umožňují přistupovat k obrazové dokumentaci přímo ze žádanky, respektive z dokumentace pacienta. FONS Akord Produktový list - FONS Akord Radiologie

Asistovaná reprodukce

Je komplexní řešení specifických potřeb pracovišť asistované reprodukce. Řeší funkcionality potřebné pro odbornost gynekologie i embryologie a poskytuje ucelený pohled na případ. Už při zadávání anamnestických údajů ženy je možné evidovat údaje i o partnerovi a obě tyto dokumentace propojit. Systém umožňuje pracovat s kryoskladem a uskladňovat oocyty, embrya a spermie, které jsou evidovány na konkrétní pozici ve skladu s vazbou na pacientku, způsob oplodnění a informace o cyklu a etapě. FONS Akord Produktový list - FONS Akord Asistovaná reprodukce

Nepacientské nežádoucí události

Umožňuje strukturovaně evidovat nežádoucí události bez vazby na pacienta s následnou možností jejich vyhodnocování. Pro management oddělení jsou k dispozici přehledy, které se týkají daného oddělení. Manažer kvality s dalšími pověřenými pracovníky mohou využívat přehled nad evidovanými nežádoucími událostmi za celé zdravotnické zařízení za zvolené období.

Vyvolávací systém pro čekárnu

Umožňuje vyvolávat pacienty na vyšetření k lékaři a zároveň může sloužit i k informování pacientů. Na LCD panelu v čekárně probíhá prezentace vytvořená v PowerPointu, ve které má zdravotnické zařízení možnost informovat pacienty například o dění v nemocnici nebo zde může být placená reklama. Prezentace je přerušována vyvoláním pacienta k vyšetření, které spouští sestra či lékař přímo z klinického informačního systému v ambulanci. Vyvolání probíhá vypsáním jména nebo čísla pacienta, případně dalších informací (číslo dveří, název ambulance, jméno lékaře a podobně) včetně zvukového znamení, které upozorní na to, že je vyvoláván další pacient. FONS AkordProduktový list - Vyvolávací systém pro čekárnu

KAM DÁL?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO