Naše specializovaná řešení jsou připravována na míru
potřebám jednotlivých odborností.
MYSLÍME NA VŠE

Fakultní nemocnice

Naše specializovaná řešení jsou připravována na míru potřebám jednotlivých odborností. Důraz je kladen na strukturovanou dokumentaci s nastavenou kontrolou povinných položek, vedení specializované dokumentace a vykazování do národních registrů (onkologie, kardiologie, kardiochirurgie).

Na pozadí probíhá sběr celé řady dat, která bez zásahu koncového uživatele poskytují informace pro vyhodnocování indikátorů kvality péče, bezpečí pacienta a slouží k podpoře plnění akreditačních požadavků.

Průběžně vedený strukturovaný dekurz lze přizpůsobit všem pracovištím, obsahuje popis stavu pacienta, skórovací schémata, ordinace léků a infuzí. Procesy v systému maximálně eliminují možnost záměny léčiva nebo chybného podání léků.

Náš KIS poskytuje formou statistických výstupů podklady pro odborné práce, ale i nezbytné informace pro efektivní řízení pro střední a vrcholový management. Kromě statistik vytvořených přímo v KIS je možné s velkou výhodou napojit manažerský systém pro efektivnější operativní řízení a využít dalších služeb pro kontrolu kvality vykazování.

Individuální přístup společnosti Stapro při úpravách provozovaných informačních systémů a jejich vzájemné komunikace výrazně napomáhá efektivní podpoře elektronických léčebných procesů v našem specifickém ústavu.

— prof. MUDr. Jan ŽALOUDÍK, CSc., ředitel Masarykova Onkologického Ústavu

Akutní lůžková zařízení

Zkušenost s implementací a podporou KIS v několika stovkách zdravotnických zařízení nám poskytuje potřebné zkušenosti s nastavením KIS pro různé typy zařízení z hlediska velikosti i odborného zaměření. Máme vytvořena standardizovaná nastavení, ze kterých při implementaci vycházíme a následně je přizpůsobujeme potřebám daného zařízení nebo jednotlivých pracovišť.

Naše portfolio produktů pokrývá klíčové procesy zdravotnického zařízení v oblasti péče o pacienta s velkým důrazem na sběr a efektivní využití všech informací zadaných uživateli. Pokrýváme veškeré klinické procesy zdravotnického zařízení včetně komplementů, řízení operačních sálů a centrální sterilizace. Nabízíme komplexní řešení v oblasti logistiky léků a zdravotnického materiálu s možností evidence na jednotlivého pacienta. Součástí našich řešení je komplexní pokrytí stravovacího provozu. Nedílnou součástí projektů je nasazení manažerských systémů pro efektivní řízení, služby související s kontrolou kvality vykazování a kontrolou efektivního nastavení smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

„Největším benefitem zavedení elektronického podávání léků s automatickým odpisem léků z klinického skladu je bezpečnost pro pacienta. Zavedený proces plně respektuje akreditační standardy, omezuje chybovost při podání léku, zamezuje sestře zaměnit lék a zaručuje časovou správnost podání dle ordinace. Elektronicky vedené podávání medikace je spolehlivým nástrojem jak zajistit přesné a jednoznačné vedení zdravotní dokumentace. Navíc nám umožňuje sledovat náklady na pacienta.“

— MUDr. Stanislav Najman, ředitel Kliniky Dr. Pírka

Odborné léčebné ústavy

Psychiatrické nemocnice

Naše řešení nabízí kromě standardních funkcí, které jsou přizpůsobeny potřebám tohoto typu zařízení, i specializovanou dokumentaci jako jsou záznamy sociální pracovnice, záznamy psychologa, možnost vedení skupinové či pracovní terapie a ošetřovatelské diagnózy pro tvorbu plánu péče. Nastavení pro psychiatrické nemocnice obsahuje potřebné typy informovaných souhlasů a hlášení. Součástí dokumentace pacienta je i záznam, vyhodnocování a kategorizování nežádoucích událostí s vyhodnocením závažností.

Rehabilitační ústavy

Stěžejní funkcionalitou v nastavení je plánování procedur, včetně hromadného plánování, které nestojí jako samostatná funkcionalita, ale je svázáno do celého procesu od ordinace procedur lékařem, přes naplánování procedur, záznamy fyzioterapeutů a závěrečné zhodnocení stavu pacienta lékařem až po ukončení léčby a vykázání provedených výkonů.

Naše řešení obsahuje nástroje pro sledování vytíženosti jednotlivých pracovišť a pracovníků. Tím podporuje optimalizaci provozu a efektivní operativní řízení.

„FONS Akord je informační systém, který nám umožňuje vést zdravotnickou dokumentaci se všemi specifiky psychiatrické odbornosti, pomáhá nám plnit akreditační požadavky a zvyšovat kvalitu péče a bezpečí pacientů. Díky jeho flexibilitě si jej můžeme kontinuálně přizpůsobovat dle našich vyvíjejících se požadavků.“

— MUDr. Jaromír Mašek, ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Zařízení následné péče

Základní klinická dokumentace je přizpůsobena provozu na pracovištích následné péče. Důraz je kladen hlavně na ošetřovatelskou dokumentaci, která obsahuje formuláře pro zaznamenání anamnézy, hodnocení rizika pádů, dekubitů a test soběstačnosti. Systém umožňuje vedení plánu péče se zadáním ošetřovatelských diagnóz a jejich následným hodnocením. Je zajištěno průběžné vedení údajů o dekubitech, záznam o polohování pacienta a záznam o bolesti. Lze zaznamenat pád pacienta s vyhodnocením závažnosti a stavu pacienta před a po pádu. Součástí dokumentace jsou i edukační záznamy, informované souhlasy, záznamy sociální pracovnice a psychologa.

Nedílnou součástí nabízených řešení jsou samozřejmě funkce související s vykazováním zdravotním pojišťovnám a samoplátcům. Naše řešení podporují i zasílání, výměnu či sdílení zdravotnické dokumentace nebo jejich částí se zařízeními akutní péče.

„Projekt implementace FONS výrazně přispěl k efektivnějšímu sběru a využívání informací o pacientech, umožnil provázanost vedení dokumentace celého multioborového týmu a tím umožnil poskytování kvalitnější následné péče.“

— Mgr. Jana Tomšů, ředitelka LDN Rybitví

Zdravotnické holdingy a řetězce

Cílem řešení pro zřizovatele a řetězce zdravotnických zařízení je především snížení celkových nákladů na vlastnictví, zvýšení kvality a dostupnosti informací napříč zdravotnickými zařízeními, kterého dosahujeme s využitím našich produktů z řad FONS.

Výhodou těchto řešení je vysoká míra utilizace prostředků a centralizace správy s možností postupné nebo okamžité centralizace informací s řízeným přístupem k datům podle nastavených přístupových oprávnění odpovídajících potřebám poskytování lékařské péče, ale také legislativním podmínkám a bezpečnostním pravidlům.

Velmi žádanou oblastí jsou řešení manažerského systému pro efektivní řízení a operativní srovnávání, jakož i služby související s kontrolou kvality vykazování a kontrolou efektivního nastavení smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Zpracovávání výkaznictví pro pojišťovny je možné centrálně nebo samostatně pro jednotlivá zdravotnická zařízení. Společně mohou být využívány základní číselníky, což zjednodušuje srovnávání efektivity jednotlivých nemocnic či oddělení na vyšších úrovních.

„Zavedení nového elektronického objednávání materiálu, propojeného přímo s ekonomickým a managerským systémem, bylo mým cílem již nějakou dobu. S výsledkem jsem maximálně spokojen. Náklady máme možnost konečně řídit a ne jen vykazovat po ukončení měsíční závěrky.“

— Ing. František Lešundák, předseda představenstva Klatovské nemocnice

Ambulance

Pro ambulantní zařízení nabízíme KIS, který je svým nastavením přizpůsoben pro práci na ambulanci. Velký důraz je kladen na ergonomii práce – lékař vidí při zápisu vyšetření pacienta vše potřebné na jedné obrazovce (zápisy minulých vyšetření, výsledky z laboratoří, RTG, odborných lékařů, recepty, poukazy, zadané diagnózy), pro zjednodušení práce lze využívat kopírování, automatického generování výkonů. Systém také poskytuje aktuální informace o preskripci, hlásí lékové interakce, upozorňuje na alergie.

Nastavení struktury zařízení odpovídá reálnému organizačnímu rozčlenění – čekárny mohou sloužit pro jednu nebo více ambulancí. Lze přehledně vidět pacienty objednané, pacienty čekající na vyšetření, ošetřené pacienty, požadavky na konzilia. Lze rovněž využít vyvolávací systém.

Důležitou součástí systému je komplexní objednávkový systém, který umožňuje jednoduše a přehledně pacienta objednávat na požadovaná vyšetření. Lze pracovat i s objednávkami pacientů nebo externích lékařů přes internet.

„Díky pracovní ploše přizpůsobitelné potřebám každého uživatele máme potřebné informace přehledně a ihned k dispozici. Použitím technologie tenkého klienta a umístění aplikace v cloudu dodavatelské firmy nemusíme řešit serverovou techniku, její správu, ani zálohování dat. S novým NISem a jeho moderními technologiemi jsme si otevřeli cestu k bezpapírové ambulanci.“

— MUDr. Karel Dvorník, jednatel společnosti Doradus, s.r.o. Jihlava

Laboratoře

Jsme dodavatelem pro všechny typy laboratoří. FONS Openlims podporuje specifické pracovní procesy v odbornostech: biochemie, hematologie, imunologie, sérologie, parazitologie, mykologie, virologie, cytologie, genetika, cytogenetika, bakteriologie, transfuziologie a nedílnou součástí systému je integrovaný laboratorní sklad pro evidenci chemikálií a spotřebního materiálu.

Jeden systém tak snadno a efektivně řeší konsolidaci laboratorních provozů včetně podpory a konsolidace v rámci velkých komerčních laboratorních řetězců. Rutinně podporujeme široké možnosti elektronické komunikace s lékaři i pacienty, včetně elektronického objednávání na odběr, tvorby žádanek, připomínání/varování přes SMS a další formy komunikace.

FONS Openlims je rutinně používán od malých a středních laboratoří až po konsolidovaná pracoviště fakultních nemocnic. Systém lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům laboratoře. Uživatelsky lze měnit vzhledy vstupních formulářů i výstupních tiskových i statistických sestav. Systém je navázán na manažerskou nadstavbu FONS Reports poskytující nástroje pro efektivní řízení jedné laboratoře nebo celého řetězce laboratoří.

„Instalace FONS Openlims v naší laboratoři proběhla k naší spokojenosti, ochota pověřených pracovníků firmy Stapro při zavádění programu a řešení problémů byla výborná a spolupráce je trvale na dobré úrovni. Zavedení FONS Openlims v naší laboratoři nevedlo ke zrychlení práce, ale spíše ke zvýšení kvality práce. Program nám umožňuje evidenci informací požadovaných při akreditačním šetření.“

— MUDr. Vladimír Fibiger, Vedoucí oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

KAM DÁL?

Nevyhovuje vám rozdělení podle typu segmentů?
Rozhodnout se můžete i na základě typu Řešení.

NEBO