FONS Reports

Poskytuje souhrnné i detailní manažerské sestavy
potřebné pro řízení a kontrolování jednotlivých
úseků zdravotnického zařízení.

FONS Reports

FONS Reports poskytuje souhrnné i detailní manažerské sestavy potřebné pro řízení a kontrolování jednotlivých úseků zdravotnického zařízení. Součástí produktu je dedikované rozhraní pro management určené pro sledování klíčových kontrolních ukazatelů. Druhé komplexní uživatelské rozhraní je vynikající pro hledání příčin a souvislostí hlavně díky tomu, že umožňuje rozpad až na primární data a umožňuje nastavit vlastní filtry a dimenze.

FONS Reports Produktový list – FONS Reports

+15 %

zvýšení plateb od zdravotních pojišťoven

75 %

snížení regulačních srážek

+10 %

zvýšená efektivita poskytování péče

Úhradová vyhláška

Je zaměřena na hlídání limitů úhrad, a to vždy vztažených ke konkrétní smlouvě poskytovatele s konkrétním plátcem. Kromě limitů je vítaným benefitem modelace úhrad podle aktuálních trendů poskytnuté péče a sledování plnění omezujících limitů z globálního pohledu. Tím dává možnost včasné reakce, respektive korekce poskytnuté péče a jejího vykázaného objemu.

FONS Reports Produktový list – FONS Reports Úhradová vyhláška

KIS

Sleduje parametry efektivity poskytované péče. Poskytuje managementu aktuální a validní podklady pro strategické rozhodování jako například využití lůžkového fondu nebo efektivitu ambulantní péče.

Preskripce

Důsledně sleduje preskripci, poskytuje kontrolu nad dodržování pozitivních listů a pomáhá vyhodnocovat preskripci léčiv na receptech a poukazech v rozpadu až na lékaře nebo pacienta.

Personalistika

Řeší denní reporting vybraných personálních ukazatelů jako například čerpání dovolených, přesčasy, náklady na vzdělání a podobně. Tyto údaje zpřístupňuje celé vrstvě top managementu a střednímu managementu.

Lékárna

Umožňuje sledování záchytu receptů, objemu nákupů podle dodavatelů, objemu prodeje ve veřejné lékárně a podobně. Opatření plynoucí z vyhodnocování záchytu receptů mohou například tento záchyt zvýšit.

Expertní konzultační služby

Jsou velmi ceněné služby expertů na způsob a metodiku vykazování poskytnuté péče a smluvní vztahy s plátci, které přináší podrobné propočty předpokládaných úhrad zohledňující veškerou vykázanou péči, úhradové dodatky a přílohy smluv s plátci. Z pohledu samotného vykazování přináší podrobný rozbor vykázaných a vyúčtovaných dat pojišťovnám – často odhaluje řadu nedostatků v dodržování metodiky vykazování a metodiky DRG. Výstupem opatření reagujícím na závěry, analýzy a nálezy může být navýšení uznané péče plátcem až v řádech miliónů Kč.

Produkce

Je základním pohledem, který kromě přehledného zobrazení všech podstatných ukazatelů (jak bodových, tak produkce z DRG systému) umožňuje i srovnání s plánem produkce. Díky tomu je jednoduché sledovat například mimořádně nákladnou péči, agregované výkony či péči vyžádanou.

Logistika

Poskytuje přehled o skladovém hospodářství, dodavatelích a spotřebách (SZM, MTZ) – jedná se o reporting pohybů na skladech včetně konsignačních skladů a skladech na odděleních, který může v konečném důsledku přinést úspory až v řádech miliónů korun.

Ekonomika

Realizuje denní reporting vybraných ekonomických ukazatelů a zpřístupňuje je obvykle celé vrstvě top managementu a střednímu managementu. Součástí systému je tvorba hodnotících listů (ekonomické a produkční parametry v jednom reportu). Sekundárně šetří investice do licencí ekonomického softwaru.

Kontroling případů DRG

Prezentuje jinak obtížně získatelné podklady pro strategické rozhodování o struktuře a spektru poskytnuté péče. Je možné analyzovat ziskovost a ztrátovost jednotlivých DRG bází, a to jak v čase, tak s jinými zdravotnickými zařízeními nebo vůči EMU.

KAM DÁL?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO

STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s.r.o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz