Moderní technologie pro manažery

Správná analýza dat = Správné rozhodnutí ve správný čas

Management zdravotnických zařízení je velké téma posledních mnoha let. Zdravotnická zařízení, zejména ta lůžková, patří mnohdy mezi největší organizace v České republice, a to jak z pohledu počtu zaměstnanců, tak z pohledu rozsahu a komplikovanosti oblastí, které musí vrcholoví manažeři sledovat a uřídit. V kombinaci s omezenými prostředky na úhrady poskytnuté zdravotní péče a často se měnícími nebo modifikujícími principy úhrad se jedná o jedno z nejvíce turbulentních manažerských prostředí. Pro vrcholové manažery je proto základní prioritou přehled o klíčových parametrech nejen poskytované léčebné a ošetřovatelské péče, ale také oblastí poskytujících technickou a ekonomickou podporu, a to v systému včasného varování před výkyvy nebo nesrovnalostmi.

Analýza dat ve zdravotnictví díky FONS Reports
Manažerský informační systém FONS Reports vyvinutý společnosti STAPRO s. r. o. je komplexní business intelligence (BI) řešení pro zdravotnická zařízení. Svým rozsahem pokrývá veškeré klíčové oblasti řízení zdravotnického zařízení, tzn. oblasti rozpočtového a nákladového controllingu, úhrad poskytnuté zdravotní péče, efektivity a kvality poskytované péče, lékové materiálové spotřeby a dalších. Je vhodný nejen jako nástroj pro operativní řízení, ale slouží také pro strategické řízení zdravotnických holdingů. Umožňuje také analytickou práci s daty, a to až na úroveň detailů základních dat, včetně možnosti vlastní parametrizace reportů na uživatelské úrovni.

Úhrady pod kontrolou
Jednou z nejžádanějších funkcionalit manažerského systému FONS Reports je modul hlídající produkci, neboli objem poskytnuté péče, a jeho vazbu na nasmlouvané úhrady. Dává zdravotnickému zařízení okamžitou zpětnou vazbu, zda a jak tato péče bude uhrazena zdravotními pojišťovnami. Jedná se o komplex velmi složitých výpočtů, které se musí každoročně aktualizovat podle závazného předpisu vydávaného vládou ČR – úhradové vyhlášky. Kromě modelace předpokládaných úhrad hlídá výpočtový mechanismus také tzv. limity úhrad, tedy skutečnost, jestli dané zdravotnické zařízení neposkytuje péči nad rámec úhrad, anebo zda má naopak rezervy, a může tedy poskytnout např. více objednávané neakutní péče.

ISUi_2017

Podle aktuálního trendu Ministerstva zdravotnictví
Kromě úhrad poskytovaných podle úhradové vyhlášky, zajistí FONS Reports také komplexní možnost sledování a modelaci úhrad nad rámec této vyhlášky. Jedná se o variantní řešení různých mechanismů úhrad, např. výkonová úhrada, úhrada formou balíčkových cen, úhrada pomocí DRG se sjednanou základní sazbou. Systém tak reaguje na aktuální trend ze strany Ministerstva zdravotnictví, kterým je stále výraznější míra autonomie mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou, kdy je možné si odlišně dohodnout výši a způsob úhrady za hrazené služby. FONS Reports je pro řadu zdravotnických zařízení nepostradatelným pomocníkem. Aktivně s ním pracují jak ředitelé a náměstci pro léčebnou péči, tak analytici a ekonomové a v neposlední řadě také střední manažeři, tzn. primáři a přednostové jednotlivých oddělení.