Lepší péči o pacienty při operacích nabízejí chytré systémy

Úsporu peněz nemocnice a času pacientů přinášejí systémy na řízení operačních sálů. Díky přesnému plánování má tak vedení nemocnice pod kontrolou tok práce na operacích. A pacienti nemusí trávit dny čekáním na operace.
Většina lidí si ani neuvědomuje, jak složité a komplexní je zajištění chodu operačních sálů v nemocnicích. V těch větších jsou často desítky samostatných operačních sálů a navíc ještě sály centrální. Vzhledem k povaze výkonů, řadě specialistů a odborníků, kteří se operace účastní a drahému vybavení, je provoz sálů finančně náročný a představuje denně několik set tisíc korun v nákladech.
Řada českých nemocnic proto hledá řešení, jak zefektivnit provoz sálů. „Jde to organizačními a procesními změnami – například jiným rozmístěním přístrojů nebo změnou při přípravě a dospávání pacienta. Analýzu, která vede ke zvýšení efektivity, nabízí několik firem a řada nemocnic toho využila,“ uvedl Dalimil Chocholáč ze společnosti STAPRO s. r. o. Vhodná podpora plánování operací s přehledem časového i personálního využití sálů dovede tyto činnosti zefektivnit, omezit přípravu, snížit prostoje mezi operacemi a uspořit tak náklady na provoz i mzdy. Jde i o správné vykazování výkonů spojených s operací a operačního materiálu. Do hledáčku managementu se dostává i nastavení procesů vyhovujících auditu a informace o přímých nákladech na operace. Pro pacienta je přínosné, že se na operaci dostane bez zdlouhavých pobytů v nemocnici.
Ale to je jen počáteční krok. „K podstatnějším změnám většinou vede systémová podpora tohoto procesu a využití IT technologií,“ dodal. Chocholáč ze STAPRO s. r. o. Systémové a IT podpory lze využít jak v oblasti plánování a kontroly využití sálů, tak například i pro automatickou evidenci přístrojů a nástrojů čárovými kódy, automatizované zaznamenávání důležitých kroků při operaci (zahájení operace, řezy atp.), navázání spotřeby materiálu nebo systémové podpory sterilizace.

Místo plánování tužkou chytrý systém
Právě kvůli složitosti a komplexnosti nemá zřejmě činnost na operačních sálech a její plánování dostatečnou podporu ve většině nemocničních informačních systémech. Většina nemocnic často plánuje operace na papírových plachtách nebo v Excelu. Proto je v posledních letech v některých nemocnicích zaváděn komplexní systém pro plánování i pro sterilizaci. Jednou z nich je například Fakultní nemocnice Olomouc, která věnovala přizpůsobení systému pro své potřeby dost času i sil a povedlo se jí implementovat systém, jenž velmi dobře podporuje celý proces a umožňuje všechny potřebné činnosti kontrolovat a řídit.
Základem lepšího systému je plánování operací, kdy lékař přímo v nemocničním systému vymezí pacientovi určitý den na operační výkon (ať již v ambulanci či hospitalizaci), bez ohledu na pořadí operací na operačním sále. Při tomto plánování lékař vybírá typ operace (který s sebou může nést další atributy – např. délku operace) a přiřazuje další vlastnosti (např. operační tým atp.). V plném diáři lze další volný termín i vyhledat a samozřejmostí je možnost přesunu operace na jiný termín. Celá transakce objednání pacienta k operaci je se systémem otázkou několika vteřin.
Dalším krokem je tvorba operačního programu, který se plánuje typicky na následující den. Je nutné, aby IT systém umožnil tvorbu programu i na více dní dopředu. Důležité je i pořadí operací na sále, naplánování operačních týmů, přítomnosti konkrétních sálových sester, sanitářů nebo anesteziologického týmu. Samozřejmostí je kontrola kolizí týmů a automatické, či poloautomatické zavírání programu pro plánování dalších operací.
Řízení operačního dne spočívá v porovnání plánu se skutečností. Zde systém nabízí v časové ose názorné zobrazení právě operovaného pacienta, všechny přestávky a prostoje nebo délky trvání operací. Při prodloužení či zkrácení jedné operace se následující posunou podle aktuálního času a personál má vždy přehled o tom, který pacient se má připravit a který bude převezen na oddělení.
V rámci vlastní operace musí systém kromě povinného zápisu operačního protokolu umožnit i zápis anesteziologického protokolu, sesterského perioperačního protokolu a zejména pak vykázání materiálu na operaci. Díky těmto informacím získává management nemocnice informace o tom, jak je konkrétní operace nákladná. Dále musí systém umožnit vykázat i sterilizované a sterilizovatelné položky. Díky jejich „spotřebě“ lze poté vystavit žádanku na sterilizaci. Použití čteček čárových kódů a načítání materiálu pomocí PDA je ve vyspělých systémech samozřejmé.
Lidské tělo je složité a křehké a při operaci budou vždy nejdůležitějším prvkem šikovné ruce zkušených lékařů. Nicméně technologie hrají a budou hrát v této části léčebné péče stále větší roli.