Jaké jsou možnosti zvýšení efektivity činnosti operačních sálů v nemocnicích

Pacient si většinou ani neuvědomuje, jak složité a komplexní je zajištění chodu operačních sálů v nemocnicích. Především ve větších nemocnicích jsou často desítky samostatných operačních sálů a sály centrální. Vzhledem k povaze výkonů, řadě specialistů a odborníků, kteří se operace účastní a samozřejmě drahému vybavení, je provoz operačních sálů finančně velmi náročný a představuje denně několik set tisíc korun v přímých, provozních a mzdových nákladech. To je také jeden z důvodů, proč se tato oblast, respektive její zefektivnění, dostává v nemocnicích do hledáčku managementu.
„Obecně lze proces zefektivnit již organizačními a procesními změnami – tj. např. změnou rozmístění přístrojů nebo jiným procesem při přípravě a dospávání pacienta. Analýzu, která vede ke zvýšení efektivity využití operačních sálů, nabízí v České republice několik firem a řada nemocnic již této služby využila. K podstatnějším změnám většinou vede systémová podpora tohoto procesu a využití IT technologií,“ uvedl MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč ze společnosti STAPRO, s. r. o.

Systémové a IT podpory lze využít jak v oblasti plánování a kontroly využití sálů, tak i v oblasti podpory procesů při vlastní činnosti – např. pro automatickou evidenci přístrojů a nástrojů čárovými kódy, automatizované zaznamenávání důležitých kroků při operaci (zahájení operace, řezy atp.), navázání spotřeby materiálu nebo systémové podpory sterilizace.

Vhodná podpora plánování operací s přehlednou kontrolou časového i personálního využití sálů dovede tyto činnosti podstatně zefektivnit, omezit přípravu, snížit prostoje mezi operacemi a uspořit tak náklady na provoz i mzdy. Vedle těchto nákladů jde i o správné návazné vykazování výkonů spojených s operací a operačního materiálu (ZUM a ZULP), procesy vyhovující auditu a informace o přímých nákladech na operace. Významným faktorem je také přínos pro pacienta, který se na operaci dostane bez zdlouhavých pobytů v nemocničním zařízení.

Pravděpodobně právě kvůli složitosti a komplexnosti nemá činnost na operačních sálech a její plánování dostatečnou podporu ve většině nemocničních informačních systémů (NIS) – i když i zde se již začínají objevovat velmi sofistikovaná řešení. Externí systémy, které nejsou součástí NIS, mají podstatné nevýhody, z nichž největší spočívá v komunikaci právě mezi externím systémem a NIS. Komunikací totiž není jen přebírání administrativních dat o pacientech z NIS, ale nutné je opravdové předávání informací mezi oběma systémy, a to oboustranně. Většina nemocnic proto často plánuje operace na papírových plachtách nebo
v Excelu. V posledních dvou letech ale tuto problematiku řeší stále více zdravotnických zařízení, která hledají systémovou podporu procesů (workflow) a v některých nemocnicích je zaveden celý komplexní systém pro plánování i pro sterilizaci. Jednou z nich je například Fakultní nemocnice Olomouc, která věnovala přizpůsobení systému pro své potřeby poměrně dost času i sil a povedlo se jí implementovat systém, jenž velmi dobře podporuje celý proces a umožňuje všechny potřebné činnosti kontrolovat a řídit.
Jednotlivé oblasti procesu a možné úspory

Pokud se podíváme podrobněji na jednotlivé oblasti, lze proces obecněji rozdělit na plánování, tvorbu operačního programu, řízení operačního dne a návazné činnosti, mezi které patří například sterilizace.
 
PROCES VYUŽITÍ SYSTÉMOVÉ PODPORY:
PLÁNOVÁNÍ OPERACÍ

Základem systematizace podpory je plánování operací, kdy plánující lékař přímo v nemocničním systému vymezí pacientovi určitý den na operační výkon (ať už v ambulanci či hospitalizaci), bez ohledu na pořadí operací na operačním sále. Při tomto plánování lékař vybírá typ operace (který s sebou může nést další atributy – např. délku operace), přiřazuje další vlastnosti (např. operační tým atp.). Samozřejmostí je možnost přesunu operace na jiný termín. V plném diáři lze další volný termín i vyhledat. Celá transakce objednání pacienta k operaci je se systémovou podporou otázkou doslova několika vteřin.
 
PŘÍPRAVA OPERAČNÍHO PROGRAMU
Dalším logickým krokem je tvorba operačního programu, který se vytváří typicky na zítřejší den. Je nutné, aby systém umožnil tvorbu programu i na více dní dopředu. Zde je také důležité i pořadí operací na operačním sále, naplánování operačních týmů, možné je i naplánovat přítomnost konkrétních sálových sester, sanitářů nebo anesteziologického týmu. Samozřejmostí je kontrola kolizí týmů a automatické či poloautomatické zavírání programu pro plánování dalších operací, a to v závislosti na akci uživatele či na denním čase. I zde ale platí, že operační program je sice již poměrně přesný, ale stále se jedná pouze o plán, který se konfrontuje se skutečností až v operační den.

AM-Review_1
Ukázka operačního diáře.

Řízení, nebo chcete-li dispečink operačního dne, spočívá v porovnání plánu se skutečností. Zde je v časové ose názorně zobrazen právě operovaný pacient, všechny přestávky a prostoje nebo délky trvání operací. Při prodloužení či zkrácení jedné operace se následující posunou podle aktuálního času a personál má vždy přehled o tom, který pacient se má připravit a který bude převezen na oddělení.

AM-Review_2
Ukázka modulu operační materiály.
 
PRŮBĚH VLASTNÍ OPERACE
V rámci vlastní operace, která administrativně probíhá v části řízení operačního dne, musí systém kromě obligatorního zápisu operačního protokolu umožnit i zápis anesteziologického protokolu, sesterského perioperačního protokolu a zejména pak vykázání materiálu na operaci. Díky těmto informacím získává management informace o tom, jak je konkrétní operace nákladná co do přímých nákladů. Dále musí systém umožnit vykázat i tzv. sterilizované a sterilizovatelné položky. Díky jejich „spotřebě“ lze poté vystavit žádanku na sterilizaci. Použití čteček čárových (případně QR) kódů a načítání materiálu pomocí PDA je ve vyspělých systémech samozřejmé.

Vlastní procesy sterilizace jsou pak řešením pro koloběh stylizovaného materiálu od žádanky, přes příjem, dezinfekci, tzv. setování, vlastní sterilizaci a výdej, ovšem za respektování zákonných požadavků.
 
ADMINISTRATIVNÍ POŽADAVKY
Veškerý provoz na operačních sálech (včetně pracovišť centrální sterilizace) by měl být i administrativně systémem veden k možnosti nastavení dílčích workflow tak, aby zdravotnické zařízení splnilo standardy kvalitní a bezpečné péče o pacienty. Pro snadnou auditovatelnost těchto procesů musí systém poskytnout řadu nástrojů, např. přehled hlavních parametrů operace včetně jejich dohledatelnosti. Systém musí pochopitelně zajišťovat podporu a řadu kontrol v oblasti vykazování výkonů plátcům péče, kontrolovat např. délky anestezie a vykázané výkony.
 
Co pomáhá najít úspory
Pouhé zavedení sledování činností v operačních sálech on-line kamerami může přinést úspory v prostojích a upozornit např. náměstka pro léčebnou a preventivní péči, že všechny procesy nejsou dokonale nastaveny a nefungují vždy tak, jak by bylo ideální. Vhodné je ale k problematice přistupovat komplexněji a zvolit cestu, která je sice delší, ale přinese větší zefektivnění činností a úspory. Tou je bezesporu technologická podpora procesu. Tento způsob řeší všechny oblasti procesu a umožnuje nejen proces kontrolovat, ale i řídit.

V oblasti plánování (plánování vyšetření, plánování operací na různých úrovních):

  • dobrá IT podpora a provázanost systémů;
  • spolupráce lidí;
  • dobré grafické zobrazení (vidí a kontroluje);
  • lepší práce s volnými kapacitami (často externí využití);
  • kontrola prostojů;

Zavedení čteček a nových technologií (tabletů, PDA):

  • lepší vykázání;
  • možnost kontroly operačních sít.

V oblasti operace (zaznamenávání více událostí/časů) pomůže systém lépe sledovat, kontrolovat, dohledat a zkvalitnit celý průběh operace. Důležitá je plná provázanost systému pro podporu operačních sálů s nemocničním informačním systémem. Bezpečnost pacienta je zvýšena náramky s čárovými kódy.

Další podstatnou úsporu samozřejmě přináší systémová podpora v oblasti sterilizace nástrojů a přípravě operačních sít.

„Je patrné, že systémová a IT podpora hraje důležitou roli v činnosti operačních sálů, a to jak v oblasti zvýšení bezpečí pacienta, tak i ve zrychlení a vyšší efektivitě a kvalitě tohoto procesu,“ uvedl Dalimil Chocholáč.

AM-Review_3Tímto článkem jsme chtěli poodhalit operační roušku a nahlédnout do spletitostí této tovární linky na zdraví. Ve fungování a chodu operačních sálů a moderní tovární linky je možné najít řadu paralel, jen lidské tělo je produktem nesčíslněkrát složitějším a křehčím a vždy budou nejdůležitějším prvkem šikovné ruce zkušených operatérů a obrovská souhra celého operačního týmu. Operatér totiž často napravuje nejen lidské tělo, ale i duši pacienta. Nicméně technologie hrají a budou hrát v této části léčebné péče stále větší roli.