Projekty EU

Dotační programy 2007 – 2013

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II

Projekt ukončen
Program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Období realizace březen 2015 – duben 2015
Požadovaná dotace v Kč 124 732

V rámci projektu proběhla 4 odborná IT školení od společnosti GOPAS.

Podpořeni byli 4 zaměstnanci (= 6 účastníků).

Podporujeme

Vzdělávejte se pro růst v Moravskoslezském kraji II

Projekt ukončen
Program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Období realizace leden 2015 – duben 2015
Požadovaná dotace v Kč 276 943

V rámci projektu proběhlo 5 odborných IT školení od společnosti GOPAS.

Podpořeno bylo 12 zaměstnanců (= 18 účastníků).

Podporujeme

Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II

Projekt ukončen
Program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Období realizace březen 2014 – listopad 2014
Požadovaná dotace v Kč 829 700

V rámci projektu proběhlo 26 odborných IT školení od společnosti GOPAS a 8 školení technologie Progress od společnosti GALEOS.

Podpořeno bylo 29 zaměstnanců (= 53 účastníků).

Cíl vzdělávacích aktivit těchto tří projektů bylo navýšení a prohloubení vzdělání vývojových pracovníků, kteří se podílejí na vývoji zcela nových IT řešení do zdravotnictví.

Podporujeme

Vzdělávání pracovníků společnosti STAPRO

Projekt ukončen
Program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Období realizace září 2010 – srpen 2012
Požadovaná dotace v Kč 3 751 880

Projekt byl zaměřen na inovaci komplexního systému profesního vzdělávání pracovníků společnosti. Cílem projektu bylo zajistit osobnostní růst jednotlivých zaměstnanců společnosti, zvýšit jazykové kompetence, zvýšit znalosti v oblasti využívání IT techniky při běžné pracovní činnosti a některé všeobecné znalosti a tím zvýšit konkurenceschopnost společnosti nejen na trhu práce v ČR, ale i v rámci celé EU.

Podporujeme

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace

FONS International (ICT a strategické služby)

Projekt ukončen
Program Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
Období realizace září 2012 – únor 2015
Požadovaná dotace v Kč 6 347 000

Cílem projektu je vytvořit zcela novou mezinárodní verzi nemocničního informačního systému FONS International. Nový NIS bude snadno jazykově lokalizován. Díky využití nejnovějších vývojových technologií bude snadná úprava pro jednotlivá národní prostředí. Novou verzí NIS bude možné vstoupit na zahraniční trhy a NIS bude možné bez velkých, finančně náročných vývojových úprav, implementovat. Nemocniční systém bude využívat nejmodernější technologie, které jsou na současném trhu anebo jsou na trh právě připravovány.

eu_efr

Specializované výstavy a veletrhy – Marketing

Projekt ukončen
Program Operační program Podnikání a inovace (OPPI) – Marketing
Období realizace říjen 2014 – prosinec 2014
Požadovaná dotace v Kč 240 000

Stapro se ve spolupráci s Agenturou na podporu obchodu CzechTrade zúčastnilo dvou zahraničních veletrhů:

  • MEDIZ ST. PETERSBURG 2014, Rusko, 15. – 17. 10. 2014
  • MEDICA 2014, Düsseldorf, Německo, 12. – 15. 11. 2014

eu_oppi_mpo_ct

Nová generace NIS (Inovace produktu, inovace procesu)

Projekt ukončen
Program Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
Období realizace leden 2011 – prosinec 2012
Požadovaná dotace v Kč 2 457 000

Cílem projektu bylo uvedení nové generace nemocničního informačního systému NIS StaproFONS, který byl v rámci projektu nasazen nejprve do ověřovacího provozu ve Fakultní nemocnici v Praze na dvou vybraných pracovištích a po dořešení připomínek a požadavků uživatelů spuštěn do rutinního provozu.

Systém je jednoduchý na ovládání, bezpečný z hlediska ochrany velmi citlivých dat. Je flexibilní a má vysoký vývojový potenciál do budoucnosti. NIS StaproFONS obsahuje funkcionality, které umožňují vedení zdravotní dokumentace a podporuje provozní činnosti na jednotlivých klinikách. Obsahově pokrývá všechny klinické procesy řešené ve stávajících NISech, navíc umožňuje definovat jakoukoli strukturovanou dokumentaci pro specifické potřeby jednotlivých odborností.

eu_efr

OpenLIMS (Inovace produktu)

Projekt ukončen
Program Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
Období realizace říjen 2007 – září 2010
Požadovaná dotace v Kč 4 192 000

Projekt byl zaměřen na inovaci produktu OpenLIMS. Cílem projektu bylo uvedení nové generace laboratorního informačního systému OpenLIMS na domácí trh. Nyní podporuje OpenLIMS všechny odbornosti komplementu. Jedná se o biochemii, hematologii, imunologii, sérologii, parazitologii, mykologii, virologii, cytologii, genetiku, bakteriologii, transfuzní oddělení, sklady krevních derivátů a laboratorní sklady.

OpenLIMS je moderní flexibilní systém, který využívá nejnovější dostupné technologie.

esf-eu-mpsv-mpo

Otevřená společnost – Marketing

Projekt ukončen
Program Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
Období realizace září 2007 – srpen 2008
Požadovaná dotace v Kč 300 000

V rámci projektu byly vytvořeny kompletní marketingové materiály v anglickém, slovenském a ruském jazyce a byla vytvořena anglická verze webových stránek, které dostatečně informují potenciální zahraniční zákazníky. Část dotace byla využita na provedení průzkumu vybraných trhů, který zajistil informace o cílových trzích.

eu-flagEVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava

Projekt ukončen  STAPRO – partner projektu

Program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Období realizace leden 2011 – prosinec 2013
Požadovaná dotace v Kč 2 105 365

Projekt je zaměřen na rozvoj studijního oboru a studijní specializace zaměřené na problematiku biomedicíncké techniky a biomedicínckého inženýrství, nejvýrazněji pak na obor Biomedicíncký technik. Konkrétně se zaměřuje na zdokonalení obsahové i formální náplně vybraných předmětů s důrazem na posílení praktické složky výuky a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů oboru v praxi.

esf_eu_msmt_opvk

Dotační programy 2004 – 2006

V rámci Operačního programu Průmysl a podnikání

Firemní školicí středisko

Projekt ukončen
Program Operační program Průmysl a podnikání (OPPP)
Období realizace říjen 2006 – duben 2008
Požadovaná dotace v Kč 780 000

V rámci projektu bylo vybaveno firemní školicí středisko s kapacitou 30 školících míst, což poskytuje dostatečný prostor pro vzdělávání zaměstnanců a zákazníků firmy STAPRO s. r. o.

eu-flagTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

V rámci Operačního program Rozvoj lidských zdrojů

Program odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti STAPRO s. r. o.

Projekt ukončen
Program Operační program Rozvoj lidských zdrojů – GS Profese
Období realizace leden 2006 – říjen 2007
Požadovaná dotace v Kč 1 506 540

Dotace byla poskytnuta na odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti v letech 2006 a 2007. V rámci projektu bylo proškoleno 117 účastníků odborných školení v oblastech administrace databází, implementace síťové infrastruktury a služeb, vývoje webových aplikací a dalších služeb.

esf-euTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Program strategického vzdělávání zaměstnanců společnosti STAPRO s. r. o.

Projekt ukončen
Program Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Období realizace září 2005 – srpen 2007
Požadovaná dotace v Kč 1 238 369

Dotace byla poskytnuta na strategické vzdělávání zaměstnanců společnosti v letech 2006 a 2007. V rámci tohoto projektu bylo proškoleno 336 účastníků školení, která byla zaměřena na oblast prostředí Linux a Windows server a na obchodní, komunikační, trenérské a manažerské dovednosti.

esf-euTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR