FONS Enterprise

Nemocniční informační systém nové generace v sobě
kloubí jednoduchost, bezpečnost, flexibilitu a vývojový
potenciál do budoucnosti.

FONS Enterprise

FONS Enterprise je nejkomplexnější systém na trhu s plnou podporou procesů, s vysokou dostupností a výtěžností všech evidovaných informací a zahrnující podporu řízení kvality léčby. Nadčasová koncepce uživatelského rozhraní, nejnovější dostupné technologie a originální vnitřní architektura jádra systému v sobě kloubí jednoduchost, bezpečnost, flexibilitu a vývojový potenciál do budoucnosti. Plně podporuje bezpapírový provoz a maximální sdílení informací ve zdravotnictví.

Referenční video – FONS Enterprise

https://youtube.com/watch?v=oRi5mXE44cw

FONS Enterprise Produktový list – FONS Enterprise

 

20 %

úspora času lékařů při použití mobilní vizity

15 %

snížení nákladů na léky a SZM online evidencí

20 %

úspora provozních nákladů na operačních sálech

Mobilní vizita

Díky mobilní vizitě má lékař k dispozici potřebné údaje zobrazeny přímo na tabletu u lůžka pacienta, a to včetně možnosti zápisu do dekurzu a medikací. Práce lékařů si velmi vážíme, proto jim poskytujeme nástroj šetřící jejich čas tím, že není již třeba dvojích zápisů do dokumentace.
FONS Enterprise mobilní vizita Produktový list – Mobilní vizita
Referenční video – Mobilní vizita

Lůžková dokumentace

Zajišťuje vedení dokumentace pacienta při hospitalizaci a zároveň veškerou administrativu spojenou s průchodem pacienta nemocnicí včetně evidence a vykazování údajů pro plátce péče a ÚZIS.

Díky procesní orientaci lze systém nastavit tak, aby kopíroval reálnou práci s pacientem. Strukturu jednotlivých dokumentů je možné variabilně nastavit pomocí klinických událostí tak, aby byla v souladu s potřebami a procesy pracoviště.

Lékové interakce

Jedná se o důležitý nástroj pro kontrolu a odhad rizik farmakoterapie pacientů. Databáze lékových interakcí je zpracovaná a dodávaná společností Infopharm a integrovaná do nemocničního informačního systému. Slouží k okamžitému informování zdravotnických pracovníků při předepisování léčiv jak na recept, tak při ordinaci léčiv při hospitalizaci pacienta. Systém online upozorňuje na lékové interakce, a tím přispívá ke zvýšení bezpečí pacientů.

FONS Enterprise Produktový list – FONS Enterprise Lékové interakce

Ošetřovatelská dokumentace

Pokrývá funkce ošetřovatelské anamnézy, ošetřovatelský plán s hodnocením, překladové zprávy, screeningové vyšetření sestrou – rizika pádu, rizika dekubitů, test soběstačnosti, nutriční screening a další. Všechny dokumenty jsou vedeny strukturovaně a zaručují úplnost dokumentace, vyloučení duplicitních údajů a snížení pracnosti.

Ošetřovatelská dokumentace Produktový list – Ošetřovatelská dokumentace

Rehabilitace

Tento modul je určen pro lékaře, pracovníka plánování procedur a fyzioterapeuta.

Všechny postupné kroky jsou propojeny – od ordinace procedur lékařem, přes naplánování procedur, záznamy fyzioterapeutů a závěrečné zhodnocení stavu pacienta lékařem, až po ukončení léčby. Součástí je i vykázání provedených výkonů.

Při elektronickém plánování procedur je kladen důraz na ergonomii práce koncového uživatele.

Radiologie

Přináší ucelené řešení procesů probíhajících na pracovištích zobrazovacích metod od příjmu pacienta až po popis proběhlého vyšetření a jeho elektronický přenos žádajícímu pracovišti.

Systém umožňuje komunikovat s běžně nabízenými PACS systémy pomocí komunikačních konektorů, které odesílají požadavky na worklist server a umožňují přistupovat k obrazové dokumentaci přímo ze žádanky, respektive z dokumentace pacienta.

Výkaznictví

Je efektivním nástrojem pro pořizování výkonů, ZUMů a ZULpů a kontrolu správnosti vykázání proplacení zdravotními pojišťovnami díky paralelnímu pořizování při záznamu zdravotnické dokumentace. Obsahuje uživatelsky definovatelné kontroly přímo na vstupu dat i při hromadném zpracování pomocí komplexní matice kontrol a provedení uzávěrky v jednom kroku jako konfigurovatelný proces.

Pharma modul

Rozšiřuje nemocniční informační systém o podporu hodnocení farmakoterapie klinickým farmaceutem nebo farmakologem. Produkt je uzpůsoben pro systematické hodnocení medikace pacienta bez vyžádání lékařem i pro hodnocení medikace pacienta na základě vyžádání lékařem (konziliární hodnocení).

FONS Enterprise Produktový list – FONS Enterprise Pharma modul

Webžádanky & schvalování

Jsou základním modulem pro zavedení logistiky, výrazným způsobem zvyšují procento řízených nákladů. Zajišťují tvorbu a vícestupňové / vícekriteriální schvalování elektronických žádanek k nákupu komodit (léčiva, zdravotnické prostředky, antibiotika, MTZ a další) pro potřeby oddělení v rámci zdravotnického zařízení. Katalog je jednotný pro celé zdravotnické zařízení s využitím pozitivního listu.

FONS Enterprise Produktový list – FONS Enterprise Webžádanky & schvalování

Evidence onkologických onemocnění

Umožňuje strukturovaně zaznamenávat klinické údaje související s onkologickým onemocněním a léčbou a dále tyto údaje vyhodnocovat. Zároveň zajišťuje automatizovaný sběr údajů pro Národní onkologický registr.

Do strukturovaných formulářů lze zadávat údaje o jednotlivých fázích léčebné péče (radioterapii, operaci, chemoterapii atd.), definovat jejich vstupní a výstupní charakteristiky, rámcový plán léčby a umožňuje popisovat fáze onemocnění (primární diagnostiku, primární léčbu, relaps, progresi onemocnění, fázi dispenzarizace, úmrtí pacienta).

Nepacientské nežádoucí události

Umožňuje strukturovaně evidovat nežádoucí události bez vazby na pacienta s následnou možností jejich vyhodnocování. Pro management oddělení jsou k dispozici přehledy, které se týkají daného oddělení. Manažer kvality s dalšími pověřenými pracovníky mohou využívat přehled nad evidovanými nežádoucími událostmi za celé zdravotnické zařízení za zvolené období.

Procesy, úkoly, klinické doporučené postupy

Zásadním přínosem FONS Enterprise je jeho procesní orientace. Umožňuje nastavit procesy – od jednoduchých sledů spouštěných funkcí až po složité workflow odpovídající standardním postupům léčby určité diagnózy.Pro management je určen nástroj, kterým lze procesy vyhodnocovat, sledovat odchylky reálného průběhu od standardního procesu nebo úkolovat uživatele. Díky tomuto nástroji lze optimalizovat jednotlivé procesy a zefektivnit tak činnosti prováděné ve zdravotnickém zařízení.

FONS Enterprise Produktový list – FONS Enterprise Klinické doporučené postupy

Logistika (centrální a příruční sklady)

Je součástí NIS FONS Enterprise a podporuje komplexně celý logistický systém – od medikací, přes skladovou evidenci na centrálních i příručních skladech, až po výdej na identifikovaného pacienta. Podporuje i individuálně připravované léčivé přípravky v nemocniční lékárně. Neřeší však pouze oblast léků a zdravotnického materiálu, ale i oblast všeobecného matriálu a služeb (MTZ, údržba atd.).

FONS Enterprise Produktový list – FONS Enterprise Logistika

Ambulantní dokumentace

V rámci ambulantní dokumentace je zabezpečen proces příchodu pacienta na ambulanci, jeho registrace, vytvoření ambulantní karty a zařazení do čekárny. Textový zápis vyšetření může být doplněn fotodokumentací a předdefinovanými výkony, čímž je zajištěna maximalizace vykazování s minimem práce lékaře. Na pozadí se zaznamenává časový průchod pacienta ambulancí, je možné sledovat řadu ukazatelů, jako např. časy čekání, délky vyšetření, údaje pro vyhodnocování indikátorů kvality poskytované péče a další.

Intenzivní péče

Řeší vedení dokumentace intenzivní péče na časové ose. Elektronická teplotka umožňuje přehledný pohled na laboratorní hodnoty, měřené údaje, výsledky z přístrojů, medikaci, bilanci tekutin v zobrazení vhodném pro JIP a ARO. Data jsou zobrazena graficky na časové ose s možností volby frekvence sledování.

Operace

Kontroluje kompletní workflow od objednání na operaci, až po zápis operačního protokolu a jeho vykázání.

Objednávkový diář poskytuje informace o obsazenosti operačních sálů. Obsahuje potřebné kontroly, které zajistí naplánování operace v souladu s kapacitními možnostmi. Z objednaných operací lze vytvářet operační program. Údaje zadávané při objednání se následně přenášejí do operačního protokolu, který uceleně popisuje operaci.

FONS Enterprise Produktový list – FONS Enterprise Operační modul

Gynekologie a porodnice

Poskytuje ucelené řešení procesů spojených s porodem a provozem na porodnici. Umožňuje vést potřebnou dokumentaci k vyšetření a hospitalizaci těhotné ženy, popisuje předporodní vyšetření, porod, stav novorozence a matky po porodu.
Dokumentace matky a novorozence je provázaná a poskytuje uživateli ucelený pohled na případ.

Součástí je elektronické vykazování potřebných výkazů pro ÚZIS a matriku.

Kardiologie

Umožňuje zdravotnickému zařízení vkládat do nemocničního systému údaje sbírané kardiologickými registry a následně tyto údaje do registrů elektronicky vykazovat.

Sběr dat se provádí do strukturovaných formulářů zobrazených přímo z nemocničního informačního systému z dokumentace pacienta.

Jedná se o údaje sledované jak národními registry (Registr kardiovaskulárních operací a intervencí), tak klinickými registry provozovanými ve spolupráci s Českou kardiologickou společností.

Kardioregistry Produktový list – Kardioregistry

Nežádoucí události

Poskytuje možnost záznamu do elektronických strukturovaných formulářů. Nežádoucí události lze elektronicky posílat do registru, který provozuje ÚZIS.

Součástí produktu je možnost kontinuálního vedení údajů o dekubitech, zaznamenávání údajů o pádu pacienta včetně popisu stavu pacienta před a po pádu, evidence nemocničních infekcí s možností automatického zasílání e-mailu odpovědným osobám při zaevidování kritické události.

Nežádoucí události Produktový list – Nežádoucí události

Elektronické zdravotní dokumentace

Je soubor technologických a aplikačních prostředků a procesních postupů umožňující vézt zdravotnickou dokumentaci pacientů v čistě elektronické podobě dle platné legislativy a umožňuje tak omezit duplicitní vytváření a uchovávání zdravotní dokumentace v listinné formě, která vzniká jen za účelem právního doložení poskytnuté péče formou tištěného výstupu elektronicky vedených záznamů v NIS.

Nemocniční infekce

Eviduje prostřednictvím strukturovaných formulářů informace o vzniklé nemocniční infekci a tyto informace vyhodnocuje. Vznik nových událostí umožňuje upozorňovat informačními e-maily příslušné pracovníky, aby měli on-line informace o zaevidované nemocniční infekci a měli tak možnost rychle reagovat. Nedílnou součástí systému je i možnost vyhodnocování nemocničních infekcí.

FONS EnterpriseProduktový list – Nemocniční-infekce

Centrální sterilizace

Modul centrální sterilizace původně vyvinut firmou COMS je nyní plně integrován do produktů řady FONS. Workflow od objednání sterilizace materiálu a nástrojů pro operace, přes všechny kroky na centrální sterilizaci, až po zpětný výdej již sterilních setů na operační sál či oddělení zajišťuje propracovaná aplikace plně respektující legislativní požadavky. Díky ní lze v konečném důsledku i forenzně dohledat koloběh té či oné položky a způsob její sterilizace.

KAM DÁL?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO

STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz